Známky na 2020 jsou již připravené u mě k výdeji. Tomáš
Zde si nový člen může zarezervovat číslo pro svojí licenci u nás v klubu. Formát licence je CZE-74-xxx ( tuto kombinaci si vyber) zde https://1url.cz/lzu4v

Vosí liga, Memoriál Honzy Micky + RES testovací

28.3.2020

 1. Bude zapotřebí připravit gumicuky na RES, tak prosím o pomoc členy klubu s přípravou, nejdříve odlétáme Vosy a pak RES. Děkuji předem

 

 

 1. 9.4.8.KATEGORIE RES – PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA
 2.  9.4.8.1. Obecná ustanovení 9.4.8.1.1. Definice RES RES je soutěžní kategorie pro rádiem řízené modely větroňů převážně dřevěné konstrukce s maximálním rozpětím křídel dva (2) metry. Ovládány jsou pouze směrové kormidlo, výškové kormidlo a brzdicí klapka. Vzlet se uskutečňuje gumicukem (viz bod 6). Omezením způsobu stavby a vybavení se dosahuje nízkých nákladů a malé náročnosti na modelářskou zručnost, což usnadní i začátečníkům účast na soutěžích. Vstup do soutěžního létání tak má být umožněn všem, bez ohledu na stáří a především podpořit plné zapojení mládeže. V tomto smyslu musí být pravidla chápána a vykládána.
 3.  9.4.8.1.2. Definice modelu kluzáku: Model letadla, který není vybaven pohonnou jednotkou a vztlak je vyvoláván aerodynamickými silami působícími na jeho nepohyblivé plochy. Model musí být řízen soutěžícím ze země rádiovou soupravou.
 4.  9.4.8.1.3. V soutěži se letí nejméně čtyři (4) základní kola. Pro každé kolo jsou soutěžící rozděleni do různých skupin. Výsledky každé skupiny jsou normalizovány na tisíc bodů vítěze ve skupině, aby bylo dosaženo srovnání jednotlivých výsledků skupin v průběhu celé soutěže pro případ změny povětrnostních podmínek během soutěže. Čtyři (4), ale maximálně osm (8) účastníků s nejlepšími celkovými výsledky z předchozích letů se účastní Finále. Ve finále se letí dvě (2) soutěžní kola pro určení konečného vítěze. Velikost skupiny ve finále odpovídá velikosti skupin základních kolech.
 5. 9.4.8.1.4. Soutěžící může v soutěži použít maximálně dva (2) modely. Modely je možno zaměnit během průběhu soutěže, ale jen pokud dříve odstartovaný model leží ve vzdálenosti maximálně patnáct (15) metrů od přiděleného bodu.
 6.  9.4.8.1.5. Soutěžící může mít až tři (3) pomocníky. Ti mohou model odstartovat a přinést zpět a informovat soutěžícího o počasí, čase letu či letech jiných soutěžících. Nejméně jeden pomocník se musí trvale starat o to, aby jeho soutěžící nebránil ve vzletu jiným soutěžícím. Při bočním směru větru zajistí pomocník okamžité vrácení gumicuku na příslušné startoviště, tak aby neležely startovací gumicuky na sobě.
 7. 9.4.8.1.6. V případě bočního větru může ředitel soutěže nařídit, aby startující, který je v řadě po větru, začal se startem, aby nedocházelo ke křížení startovacích gumicuků.
 8.  9.4.8.1.7. Pořadatel by měl mít k dispozici oficiální rozhodčí/časoměřiče. Pokud ne, měří čas letu pomocníci pilota, ale pořadatel provádí namátkovou kontrolu letových časů. Odchylky více než tři (3) sekundy ve prospěch soutěžícího vede k nulovému hodnocení letu
 9. . 9.4.8.1.8. Body za přistání zaznamenává vždy pověřený rozhodčí.
 10.  9.4.8.2. Model Model sestává běžně z křídla, trupu a ocasních ploch. Samokřídla jsou povolena, pokud mají pouze dvě (2) ovládané klapky. Každá z těchto ovládacích klapek může být řízená pouze jedním servem. Jinak platí stavební pravidla jako u modelů s ocasními plochami.
 11. 9.4.8.2.1. Model je zhotoven převážně z dřevěných materiálů. Následující provedení jsou povolena: a) Otevřené plochy mezi žebry, plochy mezi žebry v části před hlavním nosníkem překryté balzou, plné dřevěné plochy, kombinace celodřevěných (plných) ploch a žeber. b) Všechny díly musí být ze dřeva. Z toho mají výjimku: náběžná lišta, nosníky, spojky nosných ploch. c) Nosné plochy mohou být potaženy nažehlovací fólií, hedvábím, papírem nebo polyesterovou tkaninou. d) Přistávací klapka/klapky musí být na horní straně křídla umístěny minimálně pět (5) cm před odtokovou lištou. Přistávací klapky mohou být ovládány jedním nebo dvěma servy. e) Trup musí být celý ze dřeva, nebo může být výložník pro VOP a SOP ze skelné/uhlíkové/kevlarové laminátové trubky nebo profilu. Trubka/profil může zezadu zasahovat maximálně do poloviny hloubky křídla Sportovní řád ČR 2019 Stránka 121 f) Dřevěný trup může být pro zpevnění potažen skelnou/uhlíkovou/kevlarovou tkaninou. Potažený rozsah smí pokrývat jen jednu třetinu (1/3) délky dřevěného trupu. Povrchová úprava může být provedena buď lakem, nebo stejně jako u křídla. g) Všechny závěsy kormidel a ovládací prvky mohou být z libovolného materiálu. Ustanovení a) až c) platí rovněž pro stavbu SOP a VOP.
 12. 9.4.8.2.2. Není povoleno použít: a) pozitivní nebo negativní formy pro výrobu trupu a nosných ploch jakož i potahů., b) pevné nebo zasouvatelné zařízení, které zpomalují model při přistání na zemi (např. šrouby, vyčnívající zuby, atd.). Na spodní straně modelu nesmí vyčnívat nic, s výjimkou až dvou háčků (velikost: 5 mm šířka x 15 mm výška, při pohledu zepředu). Háčky mohou být nastavitelné. nastavení nebo uvolnění však nesmí být ovládáno RC soupravou. c) poloměr špičky menší než 5 mm, d) závaží, které není uvnitř modelu a bezpečně připojeno k modelu. e) jakýkoli přenos informací z modelu k soutěžícímu, s výjimkou intenzity signálu, teploty přijímače a napětí akumulátoru přijímače (žádný variometr). f) používání telekomunikačních systémů soutěžícími a jejich pomocníky v prostorách letiště (včetně hlasových komunikátorů a telefonů). 9.4.8.3. Soutěžní plocha
 13. 9.4.8.3.1. Soutěž musí probíhat na terénu, který je relativně vyrovnaný, s malou pravděpodobností svahového létání nebo létání ve vlně.
 14. 9.4.8.3.2. Letiště musí mít vyznačenou startovní čáru napříč směru větru s vyznačenými startovacími body pro každého soutěžícího. Body musí být nejméně osm (8) metrů od sebe. Od startovní čáry je ve vzdálenosti 150 metrů vytýčena upevňovací čára (možné výjimky viz bod 6). Upevňovací body jsou od sebe stejně vzdálené jako startovní body.
 15.  9.4.8.3.3. Vyznačené body pro přistání by měly být nejméně (8) osm metrů od sebe. Jsou umístěny nejméně deset (15) metrů po větru od startovací čáry.
 16. 9.4.8.3.4. Přistávací a startovní body musí být vždy zřetelně vyznačeny. Vzdálenost přistání se měří ke špici trupu modelu měřící páskou s vyznačením bodů nebo metrem.
 17. 9.4.8.3.5. Pořadatel vyznačí přistávací plochu. Přistání mimo tuto plochu znamená neplatný výsledek. (viz 9.4.8.8.2) 9.4.8.4. Soutěžní lety
 18. 9.4.8.4.1. Soutěžící má nárok na nejméně čtyři (4) oficiální lety.
 19.  9.4.8.4.2. Soutěžící má nárok na neomezený počet pokusů během pracovního času. 9.4.8.4.3. Za oficiální pokus je považováno, jestliže je model po vypuštění soutěžícím nebo pomocníkem uvolněn z gumicuku
 20. . 9.4.8.4.4. V případě několika pokusů je oficiálním výsledkem výsledek posledního letu. 9.4.8.4.5. Ředitel soutěže je oprávněn přerušit závod a přemístit startovní dráhu, pokud se podstatně změní směr větru nebo dokonce začne vát zezadu. Může soutěž úplně přerušit, překročí-li rychlost větru na startovní čáře šest (6) m/s ve výšce 2 m nad zemí po dobu alespoň jedné (1) minuty. 9.4.8.5. Opakování letu Soutěžící má nárok na nový pracovní čas pokud:
 21. 9.4.8.5.1. se jeho model při vzletu nebo letu srazí s jiným modelem při vzletu nebo letu,
 22. 9.4.8.5.2. je mu zabráněno ve vzletu jiným startovacím zařízením ležícím na jeho startovacím zařízením (při prvním nebo opakovaném vzletu),
 23. 9.4.8.5.3. jeho let byl znemožněn nebo ukončen událostí mimo jeho kontrolu. Chce-li uplatnit svou žádost o opakování v souladu s výše uvedenými důvody, musí se přesvědčit, že oficiální časoměřiči, resp. ředitel soutěže vzali příslušné překážky na vědomí a musí s modelem co nejdříve přistát.
 24. 9.4.8.5.4. Pokud soutěžící pokračuje po události v letu, předpokládá se, že se vzdává nároku na opravný let. Sportovní řád ČR 2019 Stránka 122
 25. 9.4.8.6. Vzlet
 26. 9.4.8.6.1. Startovní matici organizuje a rozděluje pořadatel,
 27. 9.4.8.6.2. Startuje se gumicukem, který se skládá z 15 ± 0,2 metrů pryžové hadice a 100 ± 1 metr nylonového vlasce o průměru nejméně 0,7 mm s jednou připevněnou vlaječkou. 9.4.8.6.3. Pryžová hadice nesmí, při protažení na 45 metrů, vyvinout sílu větší než 40 N (4 kgs). Rozdíly použitých pryžových hadic nesmí překročit 4 N (0,4 kgs). Minimální síla pro napnutí gumicuku na 45 metrů nesmí být menší než 27,5 N (2,75 kgs). 9.4.8.6.4. Na letištích, která neumožňují natažení gumicuku na celkovou délku 145 - 150 metrů, může pořadatel zkrátit nylonový vlasec a odpovídajícím způsobem zkrátit dobu letu. Tuto skutečnost uvede pořadatel v propozicích (viz 9.4.8.10.).
 28.  9.4.8.7. Přistání 9.4.8.7.1. Každému soutěžícímu je před zahájením soutěže přidělen vlastní přistávací bod. Každý soutěžící je zodpovědný za to, že použije správný přistávací bod.
 29. 9.4.8.7.2. Během přistávacího procesu je povoleno pouze pilotovi a jednomu (1) jeho pomocníkovi pohybovat se v okruhu 10 metrů od přistávacího bodu. Další pomocníci a oficiální časoměřiči zůstávají u startovní čáry
 30.  9.4.8.7.3. Po přistání mohou piloti přinést své modely během pracovního času zpět, pokud přitom nepřekáží ostatním soutěžícím a modelům. Po přistání se soutěžící nebo jeho pomocník nesmí modelu dotknout, dokud oficiální rozhodčí pořadatele nedokončí měření vzdálenosti (jinak je za přistání nula (0) bodů: viz bod 8.2 f).
 31.  9.4.8.7.4. Přistání není uznáno, když zadní část modelu neleží po přistání na zemi ( model je zapíchnut špičkou v zemi).
 32. 9.4.8.8. Hodnocení letu a přistání
 33. 9.4.8.8.1. Hodnocení letového výkonu: Měření letového času začíná uvolněním modelu z gumicuku a končí: a) při zastavení modelu b) s koncem doby pracovního času Maximální doba letu je šest (6) minut (360 s) během devíti (9) minut (540 s) doby pracovního času. Pokud pilot dosáhne v průběhu pracovního času více než šest (6) minut (360 s), čas nalétaný nad šest (6) minut se odečte od šesti (6) minut (360 s). Čas letu se zaznamenává v celých sekundách bez zaokrouhlování nahoru. Za každou sekundu letového času se udělují dva (2) body. Letí se ve skupinách 4 až 8 soutěžících a dosažené body jsou přepočítány na tisíc normalizovaných bodů ve skupině.
 34. 9.4.8.8.2. Hodnocení přistání Měří se vzdálenost od špičky trupu modelu z místa přistání k vyznačenému přistávacímu bodu. V závislosti na vzdálenosti se udělují následující body: Do vzdálenosti Do vzdálenosti Do vzdálenosti v metrech body v metrech body v metrech body 0,20 100 1,80 92 9,00 60 0,40 99 2,00 91 10,00 55 0,60 98 3,00 90 11,00 50 0,80 97 4,00 85 12,00 45 1,00 96 5,00 80 13,00 40 1,20 95 6,00 75 14,00 35 1,40 94 7,00 70 15,00 30 1,60 93 8,00 65 Nad 15,00 0 Soutěžícímu nebudou přiděleny body za přistání, pokud: a) ocasní plochy modelu neleží po přistání na zemi (model je zapíchnut špičkou v zemi) b) model ztratil jednu nebo více součástí během přistání c) model po přistání již není schopen letu d) model během pracovního času nepřistál Sportovní řád ČR 2019 Stránka 123 e) model se dotkl pilota nebo jeho pomocníka f) pilot nebo jeho pomocník se po přistání dotkl modelu před oficiálním měřením. Celý let bude anulován (nula za let i přistání), pokud: a) model přistál mimo přistávací plochu určenou pořadatelem před zahájením soutěže. V rámci pracovního času může ale znovu vzlétnout. b) model nepřistál do 30 sekund po uplynutí pracovního času c) model v průběhu vzletu a letu ztratí některou ze svých částí
 35. 9.4.8.9. Konečné výsledek Konečné pořadí v soutěži bude určeno z výsledku finálových kol pro účastníky finále a pro ostatní účastníky podle výsledků v základních kolech. Pokud nebylo možno letět finálová kola určí se celkové pořadí podle výsledků základních kol. Vítěz finále obdrží tři (3) přídavné body k procentnímu výsledku po základních kolech, druhý v pořadí dva (2) body, třetí jeden a půl (1,5) bodu, čtvrtý jeden (1) bod a pátý půl (0,5) bodu
 36.  9.4.8.10. Poznámky k propozicím Každý účastník letí na vlastní riziko a odpovědnost a musí předložit doklad o pojištění. Nároky vůči pořadateli a vůči ostatním účastníkům soutěže jsou vyloučeny. Omezení maximální celkové délky gumicuku na základě podmínek letové plochy musí být spolu s údajem o délce uvedeno v propozicích. Podáním přihlášky soutěžící souhlasí s tím, že bude dodržovat předpisy platné pro letiště a všechna ustanovení Sportovního řádu

 

VOSÍ LIGA - VOSAKAP neboli VOSÍ PÍCHNUTÍ

VĚTRONĚ  TYPU VOSA klasické konstrukce – bez použití kosmických stavebních prvků, rozměrů dle původní dokumentace.

 1. Definice

Model větroně, klasické celodřevěné konstrukce, řízený rádiem u nichž počet dálkově řízených prvků je omezen na 2 to je SOP a VOP.

2. Charakteristika modelu

Model musí být klasické celodřevěné konstrukce, bez použití prvků moderních technologií (uhlík, laminát, plasty a pod) Nemusí být dodrženy původní stavební materiály jako pedig, bambus, překližka, papír Kablo, ale model musí být ze dřeva, potah modelu může být Modelspanem, Vliesem. VOP a SOP, mohou být pro úpravu na RC řízení zesíleny  při dodržení původního tvaru jak VOP a SOP tak celého modelu, rozměry modelu musí být dodrženy s tolerancí max. + - 10mm, také musí být dodržen profil křídla a to u Vosy  Clark Y a u Vosy S Goetingen 591.   Výjimkou předchozí věty jsou pouze součásti rádiového vybavení, náhonů a pohonů kormidel. Tato pravidla platí pro modely VOSA a VOSA S, jejichž autorem je Radoslav Čížek, v obou verzích to je s křídlem s vzepětím do V a do U a to v původní navržené velikosti. Model, který má být v soutěži použit poprvé, musí schválit Odborná komise, která schválí jeho způsobilost to je dodržení všech rozměrů dle původních výkresů zpracovaných Radoslavem Čížkem. Potřebnou dokumentaci předá pořádající. Soutěžící, který se chystá použít model, poprvé, podá žádost o schválení včas  před zahájením soutěže. Odbornou komisi jmenuje pořadatel, zápis o způsobilosti se zaznamená do časoměřičské listiny soutěže, než bude soutěž zahájena.

3. Počet letů

Soutěžící má právo na 5 soutěžních letových kol. Počet letových kol jsou alespoň 3 pro jednu soutěž, celkový počet letových kol však stanoví organizátor jednotlivé soutěže před jejím zahájení.

4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka.

5. Opakování letu

Je-li naměřený čas letu kratší než 10 sec.

Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pokus.

 

 

 

6. Hodnocení

        a) Doba letu a měření času.

Maximální doba letu je 180 sec. Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného startovacího zařízení do přistání, nebo při dotyku s překážkou.

         b) Přistání

Soutěžní let je hodnocen tehdy, přistane-li model do vytyčeného kruhu pro přistání o průměru 30m, a započítá se tehdy, když model zůstane (zastaví se) ve vytyčeném kruhu. Ve vytyčeném kruhu musí být model svojí větší částí nepřistane-li model do vytčeného kruhu je pokos hodnocen nulou

       c) Pořadí soutěžících

c1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů (1bod – 1nalétaná sekunda) ze všech započítávaných letů (tří lepších letů). Nejhorší čas se škrtá. Soutěžícímu s maximálním dosaženým časem 

c2) Při shodnosti výsledku dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí rozlétáváním

c3) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

                             c4) Bodování umístění - každý soutěžící bude podle konečného pořadí v jednotlivých

                           kolech ligy hodnocen přiznáním bodů za umístění a to takto:

                           1. místo 30b, 2.místo 25 b, 3.místo 21 b, 4.místo 18 b, 5.místo 16b, 6. místo 15b,

                           7. místo 14 b, 8. místo13b, 9. místo 12b, 10. místo 11b – a tak dále, za každé další                     m                         umístění vždy o jeden bod méně.

                            Vítězem ligy se stane soutěžící s největším počtem bodů.

7. Počet pomocníků

Je povolen jeden pomocník. Ovládat řízení modelu však může jedině sám soutěžící.

8. Vzlet modelu

Vzlet se provádí katapultem (gumicukem), jehož celková délka v nenapjatém stavu je nejvíce 120 metrů, z toho nejvíce 20 metrů smí tvořit pružná část o průměru gumy max. 4mm, katapult může být i kratší, vzhledem velikosti letiště. Praporek nebo padák musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí modelu z katapultu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen. Na soutěži je možné použít jenom jeden katapult, který dodá pořadatel a všichni soutěžící vzlétají pouze z tohoto katapultu.

 

9.Klouzavý let

Měření klouzavého letu začíná od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení a končí prvním dotykem modelu se zemí, nebo jinou pevnou překážkou spojenou se zemí.

10. Organizace vzletu

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtu vysílačů. Pořadí je proměnné podle vzájemné dohody.  

11. Povinnosti soutěžícího

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího kruhu - nejdále 20 m. Je povinen uposlechnout pokynu startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Soutěžící, který vypustí model pro potřebu měřeného letu této soutěže v jakémkoliv kole, automaticky potvrzuje svůj souhlas s úplnou znalostí a respektováním těchto pravidel. Povinností soutěžících je se včas se předem seznámit se s případnými změnami pravidel.

12. Anulování letu

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu soutěžního letu jakoukoli svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí), nebo přistane-li model mimo vytyčený přistávací kruh.

13. Měření času

Doba letu se měří stopkami. Naměřený čas se zaokrouhluje na celou sekundu dolů. Časoměřič je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

14. Časoměřiči

Všichni účastníci soutěžního létání jsou současně jmenováni do funkce časoměřičů! Soutěžící, kteří zrovna neprovádí soutěžní let, se podílejí svojí účastí na asistenci jmenovaným časoměřičům a podřizují se jejich povelům, aby průběh soutěže měl potřebný časový spád!

 

 

 

 

 

 

datum:
28.3.2020
čas:
9:00
místo konání:
U tří topolů Písnice
pořádající:
Tomáš Navrátil

« zpět na seznam